Business Transformation

Podignite resurse na nivo vaših ciljeva. Naše platforme za menadžment složenih poslovnih procesa stavljaju sve resurse i čitav sistem poslovanja u pogon, stvarajući uslove za veću agilnost procesa, poslovnu inovaciju, otklanjanje neefikasnosti, smanjenje troškova i povećanje produktivnosti, sve u cilju dostizanja vaših poslovnih ciljeva.

Zahtevi tržišta

Zahtevi tržišta

Poslovni svet u kom živimo danas se menja brže nego ikada. Da bi ostale konkurentne, kompanije moraju da budu otvorene za promene i iste efikasno implementiraju ili će biti prevaziđene od strane onih koji se brže prilagođavaju novim poslovnim potrebama. Da bi odgovorile na dinamične potrebe tržišta, kompanije moraju da se transformišu, s ciljem definisanja osnove za efikasnije i isplativije operacije i smanjenja kapitalnih troškova u dugoročnim planovima. Pojednostavljenje, harmonizacija i ...

Poslovni svet u kom živimo danas se menja brže nego ikada. Da bi ostale konkurentne, kompanije moraju da budu otvorene za promene i iste efikasno implementiraju ili će biti prevaziđene od strane onih koji se brže prilagođavaju novim poslovnim potrebama. Da bi odgovorile na dinamične potrebe tržišta, kompanije moraju da se transformišu, s ciljem definisanja osnove za efikasnije i isplativije operacije i smanjenja kapitalnih troškova u dugoročnim planovima. Pojednostavljenje, harmonizacija i orijentisanost ka krajnjim korisnicima su ključni elementi nove poslovne transformacije, pri čemu put do uspešne transformacije mora da bude u skladu sa važnim poslovnim ciljevima kompanije.

pročitajte više
Mi imamo rešenje

Mi imamo rešenje

Ibis Instruments predložena rešenja za poslovne transformacije uključuju širok spektar različitih rešenja koja vam omogućavaju usklađivanje ljudi, procesa i tehnologije u okviru kompanije sa definisanom poslovnom strategijom i vizijom . Zauzvrat ovo pomaže da se podrže i inoviraju nove poslovne strategije koje predstavljaju ključni pokretač poslovne transformacije. Rešenja će obezbediti i podržati kritičan nivo inovacije koji je potreban za uspešnu konkurentnost na zahtevnom tržištu.

Ibis Instruments predložena rešenja za poslovne transformacije uključuju širok spektar različitih rešenja koja vam omogućavaju usklađivanje ljudi, procesa i tehnologije u okviru kompanije sa definisanom poslovnom strategijom i vizijom . Zauzvrat ovo pomaže da se podrže i inoviraju nove poslovne strategije koje predstavljaju ključni pokretač poslovne transformacije. Rešenja će obezbediti i podržati kritičan nivo inovacije koji je potreban za uspešnu konkurentnost na zahtevnom tržištu.

Enterprise Integrations and Business Process Management

Enterprise Integrations and Business Process Management

Visok nivo fleksibilnosti, automacije i kontinuiranog poboljšanja

Ibis Instruments ponuda za enterprise integracije i Business Process Management će omogućiti vašem okruženju da bude dinamično sa visokim nivoom fleksibilnosti i adaptibilinosti da podrži poslovne potrebe i efikasne poslovne procese radi brže isporuke proizvoda u ponudi i servisa na tržište. Osnovni cilj jeste podrška poslovnoj inovativnosti kako bi se dobila ključna prednost u odnosu na konkurenciju na današnjem zahtevnom tržištu.

Rešenja za Enterprise Integracije omogućavaju integraciju ...

Ibis Instruments ponuda za enterprise integracije i Business Process Management će omogućiti vašem okruženju da bude dinamično sa visokim nivoom fleksibilnosti i adaptibilinosti da podrži poslovne potrebe i efikasne poslovne procese radi brže isporuke proizvoda u ponudi i servisa na tržište. Osnovni cilj jeste podrška poslovnoj inovativnosti kako bi se dobila ključna prednost u odnosu na konkurenciju na današnjem zahtevnom tržištu.

Rešenja za Enterprise Integracije omogućavaju integraciju podataka i aplikacija u okviru celokupnog IT okruženja bez obzira na platforme, protokole i format podataka koji se koriste. Negujući principe servisno orijentisane arhitekture, Ibis Instruments ponuda smanjuje kompleksnost integracije aplikacija i servisa, povećava poslovnu agilnost i smanjuje troškove kroz fleksibilno rešenje koje eliminiše point-to-point veze u okviru IT infrastrukture. Rešenje omogućava razvoj novih poslovnih servisa bez uticaja na postojeće IT okruženje te shodno tome fokus prenosi na ključne poslovne inicijative umesto održavanja IT infrastrukture.

Business Process Management rešenje poboljšava vidljivost i kontrolu poslovnih procesa te zadovoljava potrebe korisnika sa doslednošću i kvalitetom. Ibis Instruments ponuda za Business Process Management omogućava automaciju, optimizaciju i kontinualno poboljšanje poslovnih procesa. Rešenje razbija funkcionalne silose u okviru organizacije poslovne procese čini efikasnijim i efektivnijim kako bi se omogućio brži „time to value“.

Odluke su deo svakodnevnih poslovnih operacija i dešavaju se u realnom vremenu u trenutku izvršenja poslovnih interakcija. Odluke kontrolišu naredne korake poslovnog procesa ili donose finalni izlaz samog procesa. Uključenje poslovnih pravila i automacija odluka u okviru koda postojećih softverskih rešenja dovodi do otežanog održavanja i adaptacije pogotovo što komunikacija između biznis segmenta i IT segmenta u okviru kompanije uključuje nerazumevanje i frustraciju. Ibis Instruments ponuda za Business Rules Management omogućava visok nivo agilnosti implementiranih poslovnih procesa kroz ekstrakciju poslovnih pravila i logike odlučivanja sa raznih mesta gde su oni trenutno implementirani u centralizovanu biblioteku i njihovu automaciju. Poslovna pravila su na raspolaganju ljudima iz biznisa radi izmene pravila u biznis kontekstu kako bi se adaptirala trenutnom poslovnim potrebama, bez potrebe direktnog uključenja IT odeljenja.

Business Process Management omogućava implementaciju niza poslovnih procesa u različitim industrijama koji su podržani kroz enterprise integracije i Business rules Management. Catalog-driven Order Handling proces predstavlja jedan primer kompleksnog poslovnog procesa koji se izvršava u okviru više različitih poslovnih jedinica i sistema u okviru kompanije koji se implementira kroz Business Process Management rešenje i Enterprise Product Catalog.

pročitajte više
Workforce management

Workforce management

Uradi više zadataka sa manje resursa

Usled činjenice da terenska radna snaga generiše osetljive operativne troškove za organizaciju te da mora da podrži poslovne potrebe što efikasnije i efektivnije s ciljem poboljšanja orijentisanosti ka kranjim korisnicima kao jednog od ključnih elemenata poslovne transformacije, transformacija procesa vezanih za terenske operacije je neizbežna. Shodno tome da se radno vreme terenskog tehničara ne može sačuvati već samo bolje iskoristiti, organizacije svih veličina jasno razumeju prednosti ...

Usled činjenice da terenska radna snaga generiše osetljive operativne troškove za organizaciju te da mora da podrži poslovne potrebe što efikasnije i efektivnije s ciljem poboljšanja orijentisanosti ka kranjim korisnicima kao jednog od ključnih elemenata poslovne transformacije, transformacija procesa vezanih za terenske operacije je neizbežna. Shodno tome da se radno vreme terenskog tehničara ne može sačuvati već samo bolje iskoristiti, organizacije svih veličina jasno razumeju prednosti automatskog raspoređivanja radnih zadataka i mobilnu komunikaciju u realnom vremenu. Ibis Instruments ponuda za WorkForce Management omogućava organizacuji da dramatično smanji operativne troškove vezane za terenske aktivnosti omogućavajući povećanu produktivnost, izvršenje većeg broja zadataka sa manje terenskih tehničara. Rešenje će omogućiti implementaciju procesa vezanih za terenske aktivnosti sa jasnom raspodelom odgovornosti koja je podržana kroz operativne izveštaje i analitiku kako bi se one u potpunosti razumele i omogućile jasnu podršku za razne programe nagrađivanja terenskih tehničara.

pročitajte više
Enterprise Asset Management

Enterprise Asset Management

Razumite šta imate i u potpunosti iskoristite

Poboljšajte vidjlivost i kontrolu nad kritičnim asetima radi dobijanja maksimalne produktivnosti i smanjenja operativnih troškova i troškova održavanja jer aseti nose osetljivu količinu operativnih troškova u „asset-centric“ kompanijama. Ibis Instruments ponuda za Enterprise Asset Management omogućava efikasan menadžment kompletnog životnog ciklusa aseta , kontrolu svih aspekata aseta uključujući kontrolu nad operativnim troškovima i adekvatne faze planiranja i akvizicije koje omogućavaju ...

Poboljšajte vidjlivost i kontrolu nad kritičnim asetima radi dobijanja maksimalne produktivnosti i smanjenja operativnih troškova i troškova održavanja jer aseti nose osetljivu količinu operativnih troškova u „asset-centric“ kompanijama. Ibis Instruments ponuda za Enterprise Asset Management omogućava efikasan menadžment kompletnog životnog ciklusa aseta , kontrolu svih aspekata aseta uključujući kontrolu nad operativnim troškovima i adekvatne faze planiranja i akvizicije koje omogućavaju organizacijama da adresiraju ključne izazove što efikasnije.

pročitajte više
Resource & Service Inventory

Resource & Service Inventory

Razumite vašu infrastrukturu i servise i napravite ključni oslonac za vaše oss alate

Za većinu komunikacionih servis provajdera, „Inventory“ rešenje leži u srcu njihovih OSS sistema (Operations Support Systems). Kako bi servis provajderi svoje servise isporučivali efikasno, vidljivost mrežnih resursa i servisa je kritično. Poslovni procesi su zavisni od integriteta i tačnosti podataka i pristup podacima u relanom vremenu je ključan za „zero-touch service delivery“, „service assurance“ aktivnosti i veoma bitan za korisnički „self-service“, asset management i operacije. ...

Za većinu komunikacionih servis provajdera, „Inventory“ rešenje leži u srcu njihovih OSS sistema (Operations Support Systems). Kako bi servis provajderi svoje servise isporučivali efikasno, vidljivost mrežnih resursa i servisa je kritično. Poslovni procesi su zavisni od integriteta i tačnosti podataka i pristup podacima u relanom vremenu je ključan za „zero-touch service delivery“, „service assurance“ aktivnosti i veoma bitan za korisnički „self-service“, asset management i operacije. Kašnjenja, nezadovoljstvo korisnika i gubitak profita su realne mogućnosti kad inventory podaci postanu kompromizovani. Ibis Instruments ponuda za „Service&Resource Inventory Management“ omogućava jasne poslovne operacije. Omogućavajući visoko fleksibilne Inventory Management funkcionalnosti, adaptibilnost u skladu sa promenljivim i konvergentnim mrežnim tehnologijama, rešenje adresira trenutne i buduće potrebe na tržištu komunikacionih servis provajdera. Rešenje omogućava management integriteta mreže kroz tačnu „end-to-end“ reprezentaciju mreže i razumevanje uticaja na korisničke servise u realnom vremenu

pročitajte više
Provisioning i aktivacija

Provisioning i aktivacija

Omogućite korisnicima nove servise na brz i efikasan način

Usled činjenice da kompleksnost i veličina infrastrukture kontinualno raste, kao i broj provajdera koji nude iste ili slične servise, ICT provajderi moraju da omoguće da njihovo okruženje bude fleksibilnije i operacije efektivnije kako bi servise aktivirali što je pre moguće, sa minimizovanim korišćenjem resursa, a time i operativnih troškova. Zato je implementacija rešenja koji nude potpunu automaciju „service fulfilment“ procesa nezaobilazna kako bi se omogućio Zero Touch Deployment s ciljem ...

Usled činjenice da kompleksnost i veličina infrastrukture kontinualno raste, kao i broj provajdera koji nude iste ili slične servise, ICT provajderi moraju da omoguće da njihovo okruženje bude fleksibilnije i operacije efektivnije kako bi servise aktivirali što je pre moguće, sa minimizovanim korišćenjem resursa, a time i operativnih troškova. Zato je implementacija rešenja koji nude potpunu automaciju „service fulfilment“ procesa nezaobilazna kako bi se omogućio Zero Touch Deployment s ciljem minimizacije „Order-to-Cash“ vremena. Ibis Instruments ponuda za Provisioning i Aktivaciju će omogućiti ICT provajderima da implementiraju „Zero-touch service provisioning“ te shodno tomesmanjenje iskorišćenja resursa i operativnih troškova zahtevajući minimalno ili nikakvo uključenje u operativne aktivnosti. To omogućava „end-to-end“ automaciju i moćno procesuiranje koje omogućava da servisi budu trenutno aktivirani, čak i dok je korisnik još uvek na liniji. Automacija i „error-free provisioning“ takođe omogućavaju da se naručeni servisi korisnika aktiviraju u skladu sa dogovorenim vremenskim okvirima te shodno tome kako bi se izdvojili od konkurencije i smanjili troškove korisničke podrške.

pročitajte više
Customer Relationship Management

Customer Relationship Management

Pružite izvanrednu uslugu i obezbedite lojalnost korisnika

Za svaku organizaciju koja u sklopu svojih aktivnosti ima interakciju sa korisnicima i krajnjim komintentima, menažment informacija o korisniku je ključan za uspeh tih aktivnosti. Posebno, za komercijalne organizacije tržišno fokusirane, uspešan menadžment ključnih informacija o kupcima direktno znači mogućnost efikasne kontrole prodaje i prihoda, a napredne metode mogu dovesti i do direktnog poboljšanja prodaje kroz unapređenje ponude na osnovu pametne analize istorije korisnika. Konsolidacija ...

Za svaku organizaciju koja u sklopu svojih aktivnosti ima interakciju sa korisnicima i krajnjim komintentima, menažment informacija o korisniku je ključan za uspeh tih aktivnosti. Posebno, za komercijalne organizacije tržišno fokusirane, uspešan menadžment ključnih informacija o kupcima direktno znači mogućnost efikasne kontrole prodaje i prihoda, a napredne metode mogu dovesti i do direktnog poboljšanja prodaje kroz unapređenje ponude na osnovu pametne analize istorije korisnika. Konsolidacija informacija o korisnicima takođe ima višestruki značaj, jer različiti segmenti u okviru preduzeća mogu da pristupaju centralnim konsolidovanim informacijama o korisnicima, te svim povezanim informacijama radi analize. Ibis Instruments nudi CRM rešenje koje omogućava organizaciji kreiranje izvanredne baze za management korisnika sa najinovativnim, fleksibilnim I pristupačnim CRM rešenjem na tržištu. Rešenje isporučuje potpuno transformisano, personalizovano korisničko iskustvo koje je intuitivno I privlačno. Rešenje spaja jednostavnost, mobilnost, I socijalni aspekt uz optimizaciju poslovnih procesa. Prepoznat je od vodeće kompanije za analizu tržišta kao CRM vizionar I innovator.

pročitajte više

Zašto Ibis Instruments?

Customer Relationship Management

Znanje

  • Iskusni konsultanti koji mogu učestvovati i voditi definiciju vaše strategije poslovne transformacije.
  • Visoko stručni ekspertski timovi u mogućnosti da izvrše dizajn, implementaciju, kastimizaciju i održavanje rešenja efikasno i efektivno radi izvršenja poslovne transformacije.
  • Sertifikovani eksperti sa relevatninim vendorskim I industrijskim sertifikatima.


Sigurnost

Sigurnost

  • Mi smo dugoročni partneri sa vodećim vendorima rešenja iz sfere poslovnih transformacija i nudimo svetski potvrđena i poznata rešenja.
  • Naš tehnički tim je na raspolaganju 24x7 da odgovori bilo kom zahtevu.
  • Kreirano strateško partnerstvo sa našim korisnicima pomagajući im da u potpunosti iskoriste implementirana rešenja i kvantifikuju poslovne benefite.
Customer Relationship Management

Iskustvo

  • Preko 10 godina iskustva u implementaciji rešenja koja podržavaju strategiju poslovnih trasnformacija.
  • Implementacija rešenja iz sfere poslovnih transformacija u veoma kompleksnim okruženjima.
  • Znanje relevantnih standarda i industrijskih preporuka uz naše industrijsko iskustvo predstavlja najbolju kombinaciju za uspešno kompletiranje projekata.

VERUJTE ONIMA KOJI SU PROBALI

Uspešno primenjena rešenja

Tier 1 provajder je implementirao rešenje za enterprise integracije and provisioning i aktivaciju kako bi se povećala fleksibilnost IT okruženja i agilnost radi efikasnijeg odgovora na potrebe i trendove tržišta.

Implementirano rešenje za generički provisioning omogućava provajderu smanjenje “Order-to-Cash“ vremena i generički pristup koji smanjuje troškove održavanje i buduće modifikacije i proširenja samog procesa. Provisioning proces je baziran na definisanim temaplejtima na osnovu kojih se vrši dekompozicija aktivacionih zahteva na niz komandi koje se izvršavaju na platformama u određenom redosledu sa adekvatnom podrškom obrade grešaka.

Rešenje omogućava batch izvršenje provisioning procesa koje se najčešće koristi za procese sa opsežnim aktivnostima kao što su: upgrade internet brzine, promena paketa, transfer na drugu pozivnu grupu itd.. Ključne poslovne vrednosti koje je rešenje omogućilo su sledeće:

1. Generički pristup za provisioning proces, minimizacija efekata promene procesa, njegove ekstenizije te shodno tome omogućavanje preuzimanja kompletne kontrole na provisioning aktivnostima.

2. Smanjenje iskorišćenosti resursa a time i operativnih troškova kroz omogućavanje Zero-touch service provisioning pristupa.

X
X