NTP Servers

NTP сервери кои на основа на референтен сигнал и интерни осцилатори генерираат NTP (Network Time Protokol) пакети обезбедувајќи дистрибуција на точно време на своите клиенти преку етернет мрежата

SyncServer S600

SyncServer S600

Microsemi S600 се уреди за временска и фреквенциска синхронизација дизајнирани така да со својата прецизност и доверливост ги задоволат потребите на деловните корисници.

симнете pdf
SyncServer S650

SyncServer S650

Microsemi S650 се уреди за временска и фреквенциска синхронизација дизајнирани за модерните системи и мрежи кои ги бараат најдобрите (best-in-class ) перформанси на синхронизацијата. Претставуваат надградба на S600 уредите.

симнете pdf
X