GPS Synchronization Sources

Самостоен примарен референтен извор (PRS - Primary Reference Source), кој врз основа на референтен GPS сигнал и локален осцилатор, на излезот дава стабилни синхронизациони сигнали.

TimeSource 3550

TimeSource 3550

TimeSorce 3550 - самостојниот примарен референтен извор (PRS - Primary Reference Source), кои е базиран на GPS референтен сигнал и локален рубидиумски осцилатор, генерира стабилен E1/2,048 MHz/10MHz/1pps синхронизациски сигнал на излезот во согласност со ITU-T G.811 препораката.

симнете pdf
TimeSource 3050

TimeSource 3050

TimeSorce 3050 - самостојниот примарен референтен извор (PRS - Primary Reference Source), кои е базиран на GPS референтен сигнал и локален кварцен осцилатор, генерира стабилен E1/2,048 MHz/10MHz/1pps синхронизациски сигнал на излезот во согласност со ITU-T G.811 препораката.

симнете pdf
X